e-academy.sk logo
shoutbox


Informácie Certifikát TELC CEF - Sebahodnotenie
 


Vstúpte do Európskej únie s európskou kvalifikáciou

Hovoriť o potrebe aktívneho ovládania cudzích jazykov je už dnes naozaj zbytočné. Pociťujeme ju na každom kroku, v dennodennej praxi. Bez rozpakov možno konštatovať, že hodnota jednotlivca a jeho možnosti na trhu práce v čoraz významnejšej miere závisia práve od úrovne a rozsahu jeho jazykových kompetencií. Pod jazykovou kompetentnosťou v tomto prípade, samozrejme, nemožno rozumieť pasívne vedomosti, ale schopnosť okamžite a aktívne využívať cudzí jazyk v praxi.

Nevyhnutnosťou pre uchádzača o zamestnanie v krajinách Európskej únie, ktorá sa rýchlo začína udomácňovať aj u nás, je dokladovanie schopnosti komunikovať v cudzom jazyku medzinárodne platným certifikátom. Medzi najznámejšie medzinárodne uznávané jazykové certifikačné systémy patria napríklad, Cambridgeské certifikáty z anglického jazyka, certifikáty, ktoré ponúka Goetheho či Rakúsky inštitút. Európske jazykové certifikáty rozšírené a uznávané predovšetkým v krajinách Európskej únie ale i v Maďarsku, Poľsku, či neďalekom Česku, sú však u nás ešte stále novinkou.

Európske jazykové certifikáty! Čo je to?
Európske jazykové certifikáty predstavujú systém jazykových skúšok, ktoré vychádzajú zo Spoločného európskeho rámca odporúčaní o výučbe, učení sa a vyhodnocovaní jazykových vedomostí a zručností. Uvedený systém skúšok je postavený tak, aby bolo možné na základe jednotných kritérií a štandardov vyhodnocovať jazykové vedomosti a zručnosti v rôznych jazykoch na rôznych vedomostných úrovniach. Systém európskych jazykových certifikátov vznikol ako odpoveď na požiadavku zamestnávateľských a obchodných organizácií EU vytvoriť jednotný hodnotiaci systém praktického a živého ovládania cudzieho jazyka u zamestnancov, preto je Európsky jazykový certifikát prednostne určený pre profesionálny styk.
Európsky jazykový certifikát vyjadruje schopnosť jeho držiteľa ovládať jazyk na komunikatívnej úrovni, čo predpokladá praktické zvládnutie všetkých jazykových zručností (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie). V rámci skúšky kandidát preukazuje schopnosť písomne aj ústne reagovať na konkrétne situácie a problémy, ktoré musí riešiť v rámci bežného profesionálneho života. Uvedeným požiadavkám je prispôsobená taktiež príprava, ktorá nie je tradičná, ale spočíva v učení sa cez modelové situácie a úlohy, ktoré prináša každodenná prax.

Kde je možné Európsky jazykový certifikát získať?
Exkluzívnym držiteľom licencie skušobného centra Európskych jazykových certifikátov na Slovensku je Akadémia vzdelávania, ktorá má na vedenie prípravných kurzov ako aj na skúšanie špeciálne vyškolených lektorov. Objektívnosť testovania ja zaručená jednotným testovacím systémom, ktorý vypracováva a monitoruje renomovaná zahraničná organizácia. V súčasnosti je možné v Akadémii vzdelávania získať Európske jazykové certifikáty z anglického jazyka (Certificate in English) a nemeckého jazyka (Test Arbeitsplatz Deutsch, Zertifikat Deutsch - v spolupráci s AJAK Praha, Zertifikat Deutsch Plus). Spomenuté certifikáty sú na úrovni B, čo predpokladá stredne pokročilú úroveň ovládania jazyka. Uvedená úroveň je odporúčaná predovšetkým pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, stredný a vyšší manažment. Európsky jazykový certifikát je vhodný aj pre maturantov, pretože vedomostná úroveň, ako aj charakter skúšky na Európsky jazykový certifikát je veľmi podobný pripravovanej novej maturitnej skúške z cudzieho jazyka.

Skúšku na Európsky jazykový certifikát môže absolvovať kandidát starší ako 14 rokov po predchádzajúcej príprave v jazykových kurzoch Akadémie vzdelávania, ktorá však nie je podmienkou. Prípravné kurzy a registráciu na skúšku je možné absolvovať vo všetkých 37 pobočkách Akadémie vzdelávania na Slovensku.

 

E-Academy.sk s.r.o 2001-2009 copyright