e-academy.sk logo
shoutbox


Informácie
Certifikát TELC CEF - Sebahodnotenie
 
Úspech na trhu práce Európskej únie závisí nielen od odborných spôsobilostí každého uchádzača, ale aj od aktívneho ovládania cudzích jazykov. Kto je držiteľom Európskeho jazykového certifikátu, disponuje naozaj dobrými jazykovými kompetenciami a dokáže zvládnuť prípadné jazykové skúšky na priemyselných a obchodných komorách európskych krajín.

 
Čo sú Európske jazykové certifikáty?
Európske jazykové certifikáty predstavujú systém jazykových skúšok, ktoré vychádzajú z Rámca odporúčaní Rady Európy pre výučbu cudzích jazykov a umožňujú vyhodnocovať jazykové vedomosti a zručnosti kandidátov v rôznych jazykoch na rôznych vedomostných stupňoch (A2+, B1, B2 - pozri: Spoločný európsky referenčný rámec.
Skúšobné testy vypracúva centrála WBT vo Frankfute nad Mohanom. Na základe zverejnených osnov sa skúšky robia v jednotlivých európskych krajinách podľa jednotných realizačných smerníc a testy sa vyhodnocujú opäť v centrále WBT na základe rovnakých hodnotiacich kritérií.

Skúšky k Európskym jazykovým certifikátom

Skúšky pozostávajú z dvoch častí - písomnej a ústnej. V písomnej časti sa preskúša počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatické štruktúry a písomný prejav, v ústnej časti schopnosť komunikovať v bežných životných a pracovných situáciách.
 


O čom svedčí Európsky jazykový certifikát?
Európsky jazykový certifikát preukazuje, že jeho držiteľ dokáže v danom jazyku samostatne písomne i ústne reagovať vo všetkých situáciách, ktoré vznikajú v súkromnom živote i na pracovisku, že rozumie bežným súkromným rozhovorom na pracovisku a vie sa do nich zapojiť. Zároveň rozumie obsahu rôznych druhov textov a vie k nim zaujať písomné stanovisko.

Kde, kedy a ako?
Skúšky na získanie Európskych jazykových certifikátov sa robia v Európe vo vyše 3000 skúšobných centrách a od školského roku 2001 aj v Akadémii vzdelávania v Bratislave, a to z angličtiny a nemčiny. Skúšky sa robia tri razy do roka: v zimnom, jarnom a letnom trimestri. Prihlásiť sa možno na ústredí Akadémie vzdelávania v Bratislave (Gorkého 10, 815 17 Bratislava), na všetkých pobočkách AV alebo on-line. Prihlásiť sa môžu kandidáti, ktorí dovŕšili vek 14 rokov.

Kandidáti, ktorí nenavštevujú naše jazykové kurzy, sa musia zúčastniť informatívneho stretnutia, kde sa oboznámia s formou a obsahom skúšky.

E-Academy.sk s.r.o 2001-2009 copyright